بازاریابی

بازاریابی به معنای یافتن مشتری نیست، از نظر ما بازاریابی به معنای ایجاد نیاز در مصرف کنندگان برای خرید محصولات است