چین "کارخانه جهانی" است و محصولات چینی زیادی وجود دارد که بازار جهانی به دنبال آنهاست.